Associations and Societies of Library and Information Services


Japan Association of National University Libraries
iKokuritsu Daigaku Toshokan Kyokai)
c/o Library, Univ. of Tokyo, 7-3-1, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
Fax:+81 3 3818 0146
http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/index-e.html
Japan School Library Association
(Zenkoku Gakko Toshokan Kyogikai)
2-2-7, Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0003
Fax:+81 3 3814 1790
http://www.j-sla.or.jp/
Society of Study on Academic Library Problems
(Daigaku Toshokan Mondai Kenkyukai)
c/o H.Oishi, 3-4-1-606, Okusawa, Setagaya-ku,Tokyo 158-0083
Fax:+81 3 3748-5390
http://www.daitoken.com/
Japan Association of Private University Libraries
(Shiritsu Daigaku Toshokan Kyokai)
http://www.jaspul.org/
Japan Medical Library Association (JMLA)
(Nihon Igaku Toshokan Kyokai)
NOGUCHI HOUSE 305, 26 Daikyo-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0015 113-0032
Fax:+81 3-5368-6236
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jmla/index.html
The Japan Pharmaceutical Library Association (JPLA) (Nihon Yakugaku Toshokan Kyogikai) 2-31-14, Yushima, Bunkyo-ku, tokyo 113-0034@
Fax:+81 3-5805-1092
http://www.yakutokyo.jp/
The Association for Documentation in Economics
(Keizai Shiryo Kyogikai)
c/o Faculty of Economics, Kyoto Keizai Univ., Yoshida Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501
Fax:+81 75 753 3490
http://wwwsoc.nii.ac.jp/ade/index.html
Japan Special Libraries Association (JSLA)
(Senmon Toshokan Kyogikai)
c/o Japan Library Association Bldg. F6,
1-11-14 Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo 104-0033 Fax:+81 3-3537-8336
http://www.jsla.or.jp/eng/index.html
Japan Society of Library and Information Science
(Nihon Toshokan Joho Gakkai)
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jslis/index.html
Nippon Association of Librarianship (NAL)
(Nihon Toshokan Kenkyukai)
3-8-5-108, Toyosaki, Kita-ku, Osaka 531-0072
Fax:+81 6 371 8739
http://wwwsoc.nii.ac.jp/nal/index-e.html
The Japan Nursing Library Associattion
(Kango Toshokan Kyogikai)
http://wwwsoc.nii.ac.jp/kantokyo/index.html
National Association of Institutions of Information Service for the Visually Handicapped
(Zenkoku Shikaku Shogaisha Joho Teikyo Shisetsu Kyokai)
1-13-2, Edobori, Nishi-ku, osaka 550-0002
Fax:+81 6 6441 5990
http://www.naiiv.net/
Information Processing Society of Japan
(Joho Shori Gakkai)
Kagaku-kaikan (Chemistry Hall) 4F, 1-5 Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062
Fax:+81-3-3518-8375
http://www.ipsj.or.jp/english/index.html
Information Science and Technology Association (INFOSTA)
(Joho Kagaku Gijutsu Kyokai)
Sasaki Bldg., 2-5-7, Koishikawa, Bunkyo-ku 112-0002
Fax:+81 3-3813-3793
http://www.infosta.or.jp/
Japan Association of Agricultural Libraries and Documentalists (JAALD)
(Nihon Nogaku Toshokan Kyogikai)
c/o Library, Tokyo Nogyo Daigaku, 1-1-1, Sakuragaoka, Setagaya-ku, 156-0054
http://jaald.ac.affrc.go.jp/
The Japan Society of Archives Institutions
(Zenkoku Rekishi Shiryo Hozon Riyo Kikan Renraku Kyogikai)
http://www.jsai.jp/
Music Library Association of Japan (MLAJ)
(Ongaku Toshokan Kyogikai)
c/o Library, Kunitachi college of Music, 5-5-1, Kashiwa-machi, Kunitachi, Tokyo 190- 8520
Fax:+81 42-535-7590
http://www.mlaj.gr.jp/
National Council of Public Libraries
(Zenkoku Kokyo Toshokan Kyogikai)
c/o Tokyo Metropolitan Central Library, 5-7-13, Minami-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-8575
http://www.library.metro.tokyo.jp/15/15800.html
Society for Children's Libraries
(Jido Toshokan Kenkyukai)
#3F Seki Bldg., 5-9-4, Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004
http://jitoken.ld.infoseek.co.jp/
Society of Study on Library Problems, Japan
(Toshokan Mondai Kenkyukai)
#401 Maruyoshi Bldg., 2-17-9, Misaki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0061
Fax:+81-3-3222-5034
http://www.jca.apc.org/tomonken/